Liu Zhuoquan

Huang Xu and Liu Zhuoquan

27 November – 15 December 2016

Click on image for artwork information