Liu Zhuoquan and Huang Xu

Huang Xu and Liu Zhuoquan

27 November – 15 December 2012

Click on image for artwork information